Nieuws

Overlijden Tijmen van de Vuurst

Op 1 september 2022 is Tijmen van de Vuurst overleden. Tijmen was vele jaren lid van het bestuur en penningmeester van het Veterinair Historisch Genootschap geweest. Bovendien was hij penningmeester van de WAHVM, onze wereldorganisatie. Hij kon vanwege ziekte al geruime tijd niet meer actief zijn in beide besturen.

Op 8 september was er een druk bezochte afscheidsbijeenkomst, waar onze voorzitter namens het VHG ook enkele woorden heeft gesproken.

Wij zullen Tijmen missen en wij bedanken hem voor het vele dat hij voor het VHG heeft betekend.

Het bestuur.

Boekpresentaties op 13 april 2022

Leven en werk van Gerrit de Hoog

Gijs Jonkers, Peter Koolmees & Erik Jan Tjalsma,
Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1812). De eerste gepromoveerde veearts van Nederland
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022).

Erik Jan Tjalsma hield in het Trefpunt op Urk een presentatie. Onder de link hieronder is deze presentie te zien. Let op: het filmpje start pas na 20 seconden.
Boekpresentatie: Leven en werk van Gerrit de Hoog

 Voor meer informatie: Leven en werk van Gerrit de Hoog.pdf

Alexander Numan en de Algemene Veterinaire Ziektekunde.

Bert Nederbragt,
Alexander Numan (1780-1852) en de Algemene Veterinaire Ziektekunde. Een collegedictaat uit 1824 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022). 

Voor meer informatie: Alexander Numan en de Algemene Veterinaire Ziektekunde
Preview: Alexander Numan preview

 

Van Remedien tegen siekte onder de paarden en hoornbeesten tot Veterinary Dermo-Cosmetics.

Achter deze titel gaat een boek over boeken schuil over honderddertig boeken, die de auteur Erik Jan Tjalsma in de afgelopen decennia verzamelde.“Een reis door de geschiedenis van de diergeneeskunde en de rijkunst, aan de hand van 130 boeken uit mijn boekenkast” zoals ons voormalige bestuurslid Erik Jan zelf zegt.

Voorjaarsbijeenkomst 13 april 2022

Onze voorjaarsbijeenkomst op 13 april 2022 werd gehouden bij het Departement Gezondheidszorg Paard in Utrecht Science Parc en stond in het teken van 200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland.
In het kader van deze feestelijke bijeenkomst werd ook een vijftal nieuw uitgebrachte cahiers en boeken gepresenteerd. De uitgaven zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het VHG en het Rozemond- en Mathijsenfonds.

Na de ontvangst met koffie opende voorzitter Hein Schrama de 65ste Algemene ledenvergadering.
In deze vergadering werd  het financiële beleid 2021 goedgekeurd. Helaas kon de penningmeester Tijmen van de Vuurst niet zelf de cijfers presenteren. Wegens ziekte was hij afwezig en heeft hij ook zijn bestuursfunctie moeten opgeven.
Daarnaast was Koos Verhoeff reglementair aftredend.
De voorzitter dankte beide afredende bestuursleden voor hun inzet voor het VHG.
Beide voorgestelde nieuwe bestuursleden Kees Sijssens en Magda de Groot werden unaniem gekozen en met applaus verwelkomd.

Na de ledenvergadering opende Prof. dr. Debbie Jaarsma, decaan van de faculteit Diergeneeskunde het vervolg van de bijeenkomst.

De eerste spreker was Prof. dr. Peter Koolmees, emeritus hoogleraar “Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context”, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.
Uit de schaduw in het voetlicht. Historiografie van de faculteit Diergeneeskunde, 1971-2021

Daarna volgde de lezing die als eerste op het programma stond, die van Prof. dr. Leen Dorsman, profileringshoogleraar “Universiteitsgeschiedenis”, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
“Verheffing” of “Inlijving”? De integratie van een vakschool in de universiteit
Een lezing zonder lichtbeelden omdat de techniek ook na de inspanningen van een ICT medewerker niet mee wilde werken. De toehoorders merkten achteraf op dat het ontbreken van beelden bevorderlijk  was voor de aandacht voor wat de spreker te vertellen had.

Er was deze keer niet zo veel tijd voor de lunch ingeruimd, maar de broodjes lieten zich daarom niet minder goed smaken.

Het middagprogramma werd geopend door Prof. dr. Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Daarna volgden nog twee lezingen:
Dr. Floor Haalboom,  Universitair docent Medische geschiedenis, Afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis, Universitair Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam.
De toekomst van het veterinaire verleden

en Charlotte Hartong, BA, Assistent-conservator Diergeneeskunde, Universiteitsmuseum Utrecht
De toekomst van het veterinair erfgoed

Alle lezingen waren van hoge kwaliteit en werden door de toehoorders zeer gewaardeerd.
Het middagprogramma werd verder gevuld met boekpresentaties. Dr. Floor Haalboom interviewde de auteurs, die daarna een eerste exemplaar uitreikten.
In de hal van het departement stonden daarna de drankjes klaar en was het mogelijk de verschillende boeken te kopen.

Boekpresentaties tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het V.H.G. op 13 april 2022
Erik Jan Tjalsma, Van Remedien tegen de siekte onder de paarden en hoornbeesten tot Veterinary dermo-cosmetics (Leeuwarden: Uitgeverij Libre, 2021).
Bert Nederbragt, Alexander Numan (1780-1852) en de Algemene Veterinaire Ziektekunde. Een collegedictaat uit 1824 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022). Deze uitgave zal worden aangeboden aan Prof. dr. Wijnand Mijnhardt, voormalige directeur van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht.
Rob Back, Parlementaire Enquête omtrent de besmettelijke longziekte onder het rundvee in de negentiende eeuw. Cahier 8 van het Veterinair Historisch Genootschap (Utrecht: Veterinair Historisch Genootschap, 2021). Dit boek zal worden aangeboden aan drs. Sophie Deleu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.
Dick Groothuis: Paardenarts en bacterioloog. Een biografie van r. Cornelis Anthonie van Dorssen (1907-1988). Cahier 9 van het Veterinair Historisch Genootschap (Utrecht: Veterinair Historisch Genootschap, 2022). Deze studie zal worden aangeboden aan prof. dr. Leen Dorsman, profileringshoogleraar ‘Universiteitsgeschiedenis’, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
Gijs Jonkers, Peter Koolmees & Erik Jan Tjalsma, Leven en werk van Gerrit de Hoog (1784-1812). De eerste gepromoveerde veearts van Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022). Deze uitgave zal worden overhandigd aan prof. dr. Bert Theunissen, directeur van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht.

Op de pagina Boeken en Cahiers staat meer informatie over deze boeken en cahiers.

 

Najaarsbijeenkomst

Najaarsbijeenkomst op woensdag 2 november.
De bijeenkomst wordt gehouden in de “Waalse Kerk” in Breda.
Het thema van de bijeenkomst is Militair-veterinaire geschiedenis met als sprekers naast de bij de leden bekende Peter Bols en Peter Koolmees, ook Prof. Dr. Wim Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis bij de Universiteit van Amsterdam.
Daarnaast zal het boek A Concise History of Veterinary Medicine van Susan Jones en Peter Koolmees  worden gepresenteerd.

Begin oktober ontvangen de leden het volledige programma, nadere gegevens over de locatie en de aanmelding voor deelname aan de bijeenkomst. De kosten zullen voor de leden € 32,50 en voor niet leden € 37,50 zijn. Studenten kunnen tegen betaling van € 10,00 deelnemen.

 

 

 

200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs in Nederland

200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs Nederland zal ook vanuit de faculteit Diergeneeskunde worden gevierd. De start van de activiteiten zal zijn op 10-12-2021, precies 200 jaar nadat op 10-12-1821 te eerste lessen gegeven werden.
Er komt een gedenkboekje over deze periode.

Op de website 200 jaar Diergeneeskunde leest u meer over de plannen die de Universiteit Utrecht en de faculteit Diergeneeskunde hebben voor de viering van 200 jaar Diergeneeskundig Onderwijs.

Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland

Kort jaarverslag Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, afdeling Diergeneeskunde te Urk

In de eerste helft van 2021 is een gebruikersovereenkomst tot stand gekomen tussen het TMGN, het Veterinair Historisch Genootschap en de KNMvD. Via de kanalen van deze gremia zijn oproepen gedaan om oude veterinaire boeken, archieven etc te doneren aan het Trefpunt. In de loop van het jaar is hieraan steeds meer gehoor gegeven.
De complete gebundelde uitgaven van het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde vanaf 1886 tot en met alle banden van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde tot 1987 maken deel uit van de collectie op Urk. In het tweede deel van het jaar begon de bekendheid voor het Trefpunt langzaam op gang te komen: reeds vijf donaties hebben plaats gevonden. Een mooie aanwinst is de complete serie Veterinaire Almanakken tot 1925. Verder bevat de afdeling Veterinaire Geschiedenis nu steeds meer standaardwerken (Van Gildestein naar Uithof, Boer&Burger, Een eeuw diergeneeskundig onderwijs etc. etc) en andere werken op dit gebied. Ook de planken voor boeken van diverse veterinaire disciplines raken steeds voller met (oude) veterinaire handboeken, waarbij bijvoorbeeld Wester en Hutyra & Marek niet ontbreken. Langzaam begint de afdeling diergeneeskunde van het Trefpunt gestalte te krijgen.
Naast het verwerven van boeken fungeert het TMGN zoals de naam al aangeeft als ontmoetings- en vergadercentrum. Het VHG heeft dan ook, vanwege de coronamaatregelen, haar voorjaarsbijeenkomst via live-stream vanuit het Trefpunt op Urk gehouden.

December 2021
Erik Jan Tjalsma, Curator diergeneeskunde TMGN

Najaarsbijeenkomst 3 november 2021

We waren de hele dag te gast bij de Gezondheidsdienst voor Dieren  (Royal GD) in Deventer. Na de ontvangst van de 50 deelnemers met de coronacheck en de koffie was er eerst een Algemene Ledenvergadering.
Daarna opende Prof. dr. Ynte Hein Schukken, directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer het wetenschappelijk deel van het programma. Hij vertelde ons over de historie van de Gezondheidsdienst en de Kloosterlanden, de historische grond waarop het gebouw van de gezondheidsdienst staat.

Vervolgens stond een lezing door Reimer Strikwerda, de auteur van het boek over 100 jaar Gezondheidsdienst op het programma. De afspraak hiervoor was 2 jaar geleden gemaakt, maar inmiddels was de spreker 80 geworden en had hij besloten geen lezingen meer te geven. De aanwezigen hebben evenwel genoten van zijn alternatief: de film “De bonte moet er uit”. Een propagandafilm uit de begintijd van de Gezondheidsdienst over een ziek jongetje met tbc en een vader die pas na de veel argumenten van dierenarts en huisarts bereid was de zieke koe de deur uit te doen.
Inmiddels stond de lunch klaar. Achtereenvolgens gingen er twee groepen mee met de rondleiding, terwijl de achtergebleven zich te goed deden aan soep, broodjes en kroketten.

Na de lunch was er een lezing door Dr. Floor Haalboom, Docent-onderzoeker medische geschiedenis, Departement medische ethiek, filosofie en medische geschiedenis, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit, Rotterdam.
Zij vertelde over wat zij in de kranten had aangetroffen over “Een ramp! De publieke perceptie van mond-en-klauwzeer in de jaren 1960 en  2001”.

 

Als laatste sprak Prof. dr. Arjan Stegeman, hoogleraar veterinaire epidemiologie, Departement Population Health Sciences, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.
De titel van zijn lezing was De ziekte van Aujeszky: vaccinatie, koppelimmuniteit en eradicatie.

Beide lezingen werden gevolgd door de beantwoording van veel vragen en een levendige discussie.

Degenen die de rondleiding nog niet hadden gevolgd was er daarna nog gelegenheid. Ze konden zien hoe goed georganiseerd de dienst in elkaar zit, van het binnenkomen van het te onderzoeken materiaal tot het toezenden van de uitslag van het onderzoek aan de aanvrager.
Nadat er nog een drankje gedronken was, ging iedereen tevreden huiswaarts. Met veel dank aan de sprekers en aan de medewerkers van de Gezondheidsdienst voor Dieren voor hun bijdrage aan het slagen van deze dag.

Voor wie nog wat meer foto’s wil zien: Foto’s bijeenkomst 3-11-21

Afscheid van Jons Straatman

In de loop van 2020 was Jons Straatman als bestuurslid afgetreden na een bestuursperiode van 10 jaar. Het coronavirus verhinderde lange tijd een samenzijn waarin het bestuur afscheid van Jons kon nemen.
Maar op 5 oktober hebben we dat gedaan met een gezellig en heerlijk dinertje.

Met enkele prachtige atlassen werd Jons bedankt voor het vele werk dat hij voor het VHG gedaan heeft.
Zijn vrouw Bente kreeg bloemen voor al die uren die ze hem heeft moeten missen.

Jons is niet verloren voor het VHG, hij blijft actief bij Argos en in het bestuur van de WAHVM.

 

 

 

 

Onderscheiding voor onze voorzitter

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter Hein Schrama.

In een koets kwamen Hein Schrama en zijn vrouw op 26 april 2021 aan op het plein voor de R.K. kerk in Maurik. Daar wachtte naast familie en bekenden de burgemeester van de Gemeente Buren. Nadat de burgemeester veel waarderende woorden over Hein gesproken had, liet zij hem weten dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Thessa speldde haar man de versierselen op.

Hein kreeg de onderscheiding voor het vele werk dat hij in de R.K. Parochie deed en doet. Met daarnaast nogal wat verschillende functies in de samenleving, waaronder het voorzitterschap van het VHG.

Archief