Prof. H. Rozemondfonds

     Het Prof. H. Rozemondfonds heeft tot doel het veterinair-historisch onderzoek en de publicatie van de resultaten van dit onderzoek financieel te ondersteunen.

Het is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan prof. Hendrik Rozemond, bijzonder hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde,  ‘Relatie Mens-Dier’ en eerste voorzitter van het Veterinair Historisch Genootschap. Door zijn familie is in 1991 het Prof. H. Rozemond Fonds ingesteld. De afgelopen besturen hebben getracht het vermogen van het Fonds te vergroten om daardoor nóg meer activiteiten op het gebied van het veterinair-historisch onderzoek te kunnen stimuleren.

Het Bestuur van het Rozemondfonds heeft in 2016, in overleg met de familie Rozemond, te kennen gegeven het beheer over het fonds (dat geen status heeft als rechtspersoon) te willen overdragen aan het VHG. Dit gezien het feit dat het fonds en het VHG steeds nauwe banden hebben onderhouden en overeenkomstige doelstellingen nastreven.

Het VHG Bestuur en het Bestuur van het Rozemondfonds bereikten daarover een principeovereenkomst waarvan de consequenties hierbij aan de ledenvergadering van het VHG op 5 april 2017 zijn voorgelegd.

Op de Algemene Leden Vergadering van het VHG  zijn de volgende punten aangenomen:

  • Het VHG neemt het beheer over het vermogen van het Rozemondfonds over.
  • Dit vermogen wordt apart opgenomen op de balans van het VHG.
  • Inkomsten en uitgaven worden vermeld in een aparte rubriek op de verlies- en winstrekening van het VHG.
  • Het fonds dienst uitsluitend aangesproken te worden in het kader van het oorspronkelijk doel: het financieren van speciale activiteiten met betrekking tot veterinair historisch onderzoek en de publicatie daarvan.
  • Een Rozemondfondscommissie wordt aangesteld bestaande uit drie VHG-leden. Deze Commissie beoordeelt de financieringsaanvragen en brengt daarover advies uit aan het VHG Bestuur. Het advies is bindend. Leden worden voor drie jaar benoemd en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.
  • De Kascommissie van het VHG toetst de uitgaven van het vermogen van het Rozemondfonds aan de doelstellingen ervan en rapporteert daarover aan de ledenvergadering van het VHG.

Het bestuur van het VHG nodigt geïnteresseerden uit door middel van een donatie of legaat aan de betrokkenheid bij de doelstelling van het Fonds uitdrukking te geven.
Bijdragen kunnen worden overgeschreven naar NL38 INGB 0000581045 t.n.v. Veterinair Historisch Genootschap onder vermelding van Rozemondfonds.

 

Archief